Informaciono-komunikaciono izborno područje

R.br. INFORMACIONO-KOMUNIKACIONO PODRUČJE III razred IV  razred
1. Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 3 3
2. Engleski jezik – prvi strani jeik 3 3
3. Njemački jezik – drugi strani jezik 2 2
4. Latinski jezik 1 2
5. Sociologija 2
6. Filozofija s logikom 3
7. Psihologija    2   –
8. Demokraija i ljudska prava   2   –
9. Kultura religija   – 1
10. Vjeronauka/Etika 1 1
11. Matematika 3 3
12. Programiranje 2 3
13. Operativni sistemi  2   –
14. Računarske mreže 2
16. Baze podataka 2 1
17. Web dizajn 1 2
18. Sigurnost informacija 1
19. Razvoj mobilnih aplikacija 1
20. Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2
21. Lični izbor 1
UKUPAN BROJ ČASOVA PO PREDMETU 29 30
UKUPAN BROJ PREDMETA PO RAZREDU 15 15