VIJEĆE RODITELJA ŠKOLSKE GODINE 2022/23. GODINE

Članovi Vijeća roditelja:

  1. Durak Edina
  2. Ahmedspahić Besima
  3. Telalović Emin
  4. Alić Ana
  5. Kulaglić Mersiha
  6. Suljagić Halima

Prvi sastanak održan 28.9.2022. godine.

IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA RODITELJA ŠKOLSKE GODINE 2021/22.

U toku prvog polugodišta školske godine 2021/22. Vijeće roditelja Gimnazije „Muhsin Rizvić“ je održalo dva sastanka, i to 07.10.2021. godine i 20.01. 2022. godine.
Na prvom sastanku, Vijeću je prisustvovalo sedam predstavnika roditelja, prof. Mirza Herco, kao predstavnik Nastavničkog vijeća, pedagog Aldina Džanko i direktor Ermin Ferhatović.
Dnevni red sastanka je bio sljedeći:
1. Uvodno obraćanje direktora
2. Upoznavanje članova Vijeća roditelja sa Pravilnikom o radu Vijeća roditelja Gimnazije
3. Izbor rukovodstva Vijeća
4. Prijedlog Programa rada Vijeća za šk. 2021/22. godinu
5. Razno

Roditelji su upoznati sa Pravilnikom o radu Vijeća.
Izabrano je rukovodstvo Vijeća: predsjednik Besima Ahmedspahić, predstavnik Ia razreda, zamjenik Maldijana Muharemović predstavnik IIa i Mirza Herco – sekretar.
Prijedlog Programa rada Vijeća je jednoglasno usvojen. Program se sadrži od sljedećeg:
– promovisanje Gimnazije „Muhsin Rizvić“ u Brezi, kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji;
– rad na profesionalnom informisanju maturanata: predavanje o zanimanjima i specifičnostima različitih profesija;
– edukacija roditelja u okviru roditeljskih sastanaka i uključivanje roditelja u izradu i realizaciju tematskih predavanja iz oblasti bolesti ovisnosti (droge, kockanje, pretjerana upotreba mobitela i računara);
– ostvariti saradnju sa stručnjacima iz oblasti maloljetničke delikvencije koji bi održali predavanja i radionice uposlenicima Škole, Vijeću roditelja, na roditeljskim sastancima, te na Vijeću učenika i na odjeljenskim zajednicama;
– sadnja sadnica lipa u centru grada – svako odjeljenje jedna sadnica (nastaviti projekat);
– obilježavanje Dana Škole;
– dodatno opremanje kabineta, zamjena stolarije, utopljavanje zgrade i rekonstrukcija grijanja.

Na drugom sastanku je prisustvovalo sedam roditelja, Mirza Herco kao predstavnik Nastavničkog vijeća, pedagog Aldina Džanko i direktor Ermin Ferhatović. Razgovarano je o aktuelnoj problematici u školi – grijanju i zagrijavanju školskih prostorija.

Treći sastanak održan je 17.03.2022. godine, prisustvovalo je šest roditelja, Mirza Herco kao predstavnik Nastavničkog vijeća, pedagog Aldina Džanko i direktor Ermin Ferhatović.

Dnevni red bio je sljedeći:

  1. Analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju na kraju I polugodišta
  2. Projekti
  3. Razno