02.11.2022. godine, od 9:15 do 13:00 sati realizovana je aktivnost „Kao prvo, posadi drvo“ pošumljavanjena lokaciji Kapa, općina Breza.
U pratnji učenika u realizaciji aktivnosti bio je direktor škole, Ermin Ferhatović.
Učestvovali su učenici prvih, drugih i trećeg razreda, ukupno 25 učenika, i pribavljena je saglasnost roditelja za učešće učenika u aktivnostima.
U saradnji sa PJ Šumarije Vareš (Almom Demirović, dipl.ing.šum.) organizovan je odlazak i povratak učenika na lokaciju Kapa. Uposlenici PJ Šumarije Vareš izvršili su pripremu terena za sadnju, obezbijedili sadni materijal, stručni nadzor kao i alat za sadnju.
Ovom aktivnosti će biti promovirana proaktivna uloga škole u očuvanju i unapređenju životne okoline – Zelene škole za zeleni Planet.